AKDEN Enerji

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşteri Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Akden Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi (“AKDEN” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda,

Şirketimizden ürün veya hizmet alan gerçek kişi müşterilerinden olmanız sebebiyle kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği, hukuki işlem verileriniz), mal / hizmet satış süreçleri ile satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iç denetim, soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile sair ilgili mevzuata uygun yürütülmesi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile diğer resmi kurum ve kuruluşlara,  danışmanlara, denetçi kurumlara ve iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, destek alınması, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin topluluk şirketlerine, ana hissedarlara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, yurt içinde bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlardan toplanabilmektedir. 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı linkte yer alan  form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; 


Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.